Demokrasi Talebimiz

Talep ettiğimiz demokraside,

  • Vatandaşlar nihai karar vericidir.
  • Güçlünün değil, hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistem vardır.
  • Yasama, yürütme ve yargının yetkileri hiçbir biçimde tek erkte toplanmamıştır.
  • Medya denge ve denetlemenin tamamlayıcısı, sivil toplum ve vatandaşlar da ana unsurudur.

demokrasi talebi

Vatandaşlar Nihai Karar Vericidirler.

Talep ettiğimiz demokraside, vatandaşlar tarafından seçilen temsilcilerin icraat ve ürettikleri politikalar için hesap verebilirliğini sağlayacak mekanizmalar vardır. Yerel ve ulusal düzeyde karar vericiler vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlemeli ve politikaların birlikte üretilmesinin yolları açılmalıdır. Yasalar ve politikalar parlamentoda çoğunluğun desteğini gerektirir. Vatandaşların en temel hak ve sorumluluklarından kamusal hayata katılım demokrasilerde kilit öneme sahiptir. Karar vericilerin en temel görevlerinden biri ise vatandaşların katılımını sağlamaktır. Bu nedenle vatandaşların karar vericileri sorumlu tutmaları, talep ve ihtiyaçlarını örgütlü veya örgütsüz olarak kamuoyu önünde ifade etmeleri için araç ve mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Güçlünün Değil, Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Bir Sistem Vardır.

Talep ettiğimiz demokraside, hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Tüm vatandaşlar yasa önünde eşittir. Tüm vatandaşların devletin keyfi olarak müdahale edemeyeceği ve uluslararası hukuk tarafından korunan hakları vardır. Herkes düşündüğünü yazılı ya da sözlü ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Her birey kendi kültürünü yaşama - yaşatma, dinini seçme ve etkin bir biçimde güvence altına alınmış ifade, özellikle de siyasi ifade hakkına sahiptir. Bu haklar, yetkililerin icraatını, mevcut siyasi, ekonomik toplumsal sistemi ve hakim ideolojiyi eleştirmeyi de içerir. Bir suç ile karşı karşıya kalan herkes bağımsız bir mahkeme tarafından adil, hızlı ve açık yargılanma hakkına sahiptir.

Yasama, yürütme ve yargının yetkileri hiçbir biçimde tek erkte toplanmamıştır, medya ve sivil toplum denge ve denetlemenin tamamlayıcı unsurudur.

Talep ettiğimiz demokraside, devletin egemenlik yetkileri, birbirinden bağımsız örgütlenen yasama, yürütme ve yargı organları arasında, birbirlerini dengeleyecek ve denetleyecek şekilde bölüştürülmüştür. Gücün istismar edilmemesi için yasaları yapanlarla onları uygulayanlar aynı kişi veya kurumlar değildir. Yasalar devletin organlarından bağımsız mahkemelerce, adil, tarafsız ve tutarlı bir biçimde uygulanır. Bu demokraside, özgür medya ve örgütlü toplum bu güç dağılımının önemli aktörlerindendir.