Yürütme Başlığına İlişkin Siyasi Parti Önerileri

Cumhurbaşkanı/(AK Parti) Başkan

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Seçilme yeterliliği ve adaylık

Seçimi ve Tarafsızlığı

Nitelikleri ve tarafsızlığı

Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı

 

(1) Başkan, (AK Parti- MHP) kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından, (AK Parti ve BDP) halk tarafından seçilir.

(2)           Başkanın (AK Parti-BDP) görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Başkan seçilebilir.

(3)           Başkanlığa (AK Parti-MHP) son genel seçimde en az yüzde beş oranında oy almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday gösterebilir.

(4)           Başkan seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

 

(1) Cumhurbaşkanı, (CHP ve MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisince milletvekili seçilme yeterliğine sahip ve yükseköğrenim görmüş (CHP ve BDP) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından yedi yıl için seçilir. (CHP ve MHP) Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden ya da dışından aday gösterilmesi Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür.

(2) (CHP-MHP) Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.

(3) Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yerinden yönetim meclis üyeliği sona erer.

 

(1) Cumhurbaşkanı, (CHP ve MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisince (AK Parti MHP) kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu vasıflara ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından altı yıllık bir süre için (CHP ve MHP) bir defaya mahsus olmak üzere seçilir.

(2) (CHP-MHP) Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının yüzde onunun yazılı teklifi ile,

En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında (AK Parti-MHP) yüzde onu geçen siyasi partilerin birlikte ortak aday bildirmesi ile

En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısının %2’sinin aday göstermek üzere İlçe Seçim Kurullarına başvurusu ile mümkündür.

(3) Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisiyle ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

 

 

(1) Cumhurbaşkanı, (AK Parti ve BDP) halk tarafından, otuz beş yaşını doldurmuş, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip (CHP ve BDP) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından seçilir.

(2) Cumhurbaşkanı, anayasanın uygulanmasını ve hakemlik niteliğiyle, kamu yönetiminin demokratik ve adil biçimde işleyişini gözetir.

 

(3) (AK Parti ve BDP) Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir. Kimse arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.

(4) Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve üye ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

(5) Cumhurbaşkanlığına aday olan başbakan ve bakanlar kurulu üyeleri istifa eder, seçilmemeleri halinde görevlerine dönemezler. Bu kapsama giren diğer kamu görevleri yasayla belirlenir.

(6) Cumhurbaşkanı bütün görev ve yetkilerinde tarafsızdır.

(7) Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkileri anayasada sayma yoluyla belirlenir.

 

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

(1) Cumhurbaşkanlığı seçimi yargının yönetimi ve denetimi altında şeffaflık, dürüstlük, eşitlik ve adil yarışma ilkelerine göre yapılır.

(2) Cumhurbaşkanlığına, on milletvekilinin yazılı teklifi ile ya da en az ikiyüzbin seçmen tarafından aday gösterebilir.

(3) Herhangi bir adayın ölümü ya da cumhurbaşkanlığı görevine yerine getirmesine engel hali ortaya çıkarsa, seçim süreci yasanın belirleyeceği koşullarda yeniden başlar.

(4) Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Seçim Konseyi yetkilidir. Bu yetkiler başka bir kuruma devredilemez.

(5) Adaylar seçimden önce mal bildiriminde bulunur ve bildirim Resmi Gazetede yayınlanır.

Adayların aldığı bağış ve yardımlar, şeffaflık ve dürüstlük ilkesine göre Seçim Konseyi ile Sayıştay tarafından denetlenir.

(6) Haklarında dokunulmazlık kapsamı dışındaki suçlar nedeniyle fezleke bulunan milletvekilleri ve bakanlar bu davaların sonucu kesinleşmeden aday olamaz.

(7) Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili diğer hususlar kanunla düzenlenir.

 

 

 

 

 

 

(AK Parti) Başkanın/Cumhurbaşkanının Seçimi

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Seçimi

Seçimi ve Tarafsızlığı

Seçimi

Cumhurbaşkanının Seçimi

 

(1) (AK Parti-BDP) Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olur.

(2) İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Başkan seçilmiş olur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık Seçimlerine İlişkin Hükümler

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanın seçim dönemi

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Başkanlık seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde .... maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.

(2) Meclis ve Başkanlık (AK Parti-BDP) seçimlerine ilişkin diğer usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.

 

(1) Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce ya da cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren (CHP-MHP) yirmi gün içinde seçim sonuçlandırılır. (CHP-MHP) Bu sürenin ilk beş gününde adaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına bildirilir. Kalan on beş günde seçim tamamlanır.

(2) Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. (CHP- MHP) üye tamsayısının üçte ikisi ile seçilir. Kırk sekiz saat ara ile yapılacak üç oylama sonucunda hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa hemen Cumhurbaşkanını Seçim Kurulu oluşturulur. Kurulun üye sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının iki katıdır.

(3) Cumhurbaşkanını Seçim Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile her ilin il genel meclisi üyelerinden oluşur.

(4) Her il, kurulda nüfusu oranında ve en az bir temsilciyle temsil edilir.

(5) Cumhurbaşkanı Seçim Kurulunun kuruluşuna ve seçime ilişkin usul ve esaslar kanunda gösterilir.

(6) Cumhurbaşkanını Seçim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan son oylamada en çok oy almış iki aday arasından üye tamsayısının salt çoğunluğuyla cumhurbaşkanını seçer.

(7) Seçilen yeni cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam eder.

 

(1) Cumhurbaşkanı seçimi, görev süresinin dolmasından yirmi gün önce başlar ve bu süre içinde tamamlanır. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması dışında herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalmayı takip eden (CHP-MHP) yirmi gün içinde seçim tamamlanır.

(2) (CHP-MHP) Bu sürelerin ilk on gününde adaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına bildirilir. Kalan on günde seçim tamamlanır.

(3) En az iki gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde .(CHP ve MHP) üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, Bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri derhal yenilenir.

(4) Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

 

(1) Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.

(2) (AK Parti-BDP) Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

(3) Seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

 

(4) Cumhurbaşkanlığı (AK Parti-BDP) seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.

(5) Genel seçimlerin yapıldığı tarihten doksan gün önce ve sonra cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmaz. Bu durumda süresi dolan cumhurbaşkanının görev süresi yeterli süre için kendiliğinden uzar.

 

 

 

 

 

 

 

Andiçmesi

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Yemin

Andiçmesi

 

Yemini

Cumhurbaşkanının göreve başlaması ve Yemini

(1) Başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde yemin ederler: (AK Parti-CHP) “İnsan haklarına, (AK Parti-MHP) hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; (AK Parti-MHP) Devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma (AK Parti- MHP) mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim."

 

 

(1) Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, (CHP-MHP) Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; (AK Parti-CHP)   insan haklarına dayanan (CHP-MHP) demokratik, laik cumhuriyet ilkeleri ile (CHP-MHP) Atatürk devrimlerinden tarafsızlıktan ayrılmayacağıma; Cumhurbaşkanı sıfatımdan kaynaklanan konum ve yetkilerimi kişisel çıkar ve yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üstlendiğim görevi yerine getirmek için çalışacağıma (CHP ve MHP)Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

(1) Cumhurbaşkanı, göreve başlarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda inandığı mukaddes kitap huzurunda aşağıdaki şekilde yemin eder:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı olarak, (AK Parti-MHP) devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; (AKParti-MHP) hukukun üstünlüğüne (CHP-MHP) demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; (CHP-MHP) Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük (CHP-MHP) Türk Milleti ve tarih huzurunda, bütün (AK Parti-MHP) mukaddesatım, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

(1) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, ülkeyi ve anayasayı savunmak ve gözetmek için çalışacağına yemin ederek görevine başlar.

 

 

Görev ve Yetkileri

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Görev ve yetkileri

Görev ve Yetkileri

Görev ve yetkileri

Görev ve Yetkileri

(1) Başkan Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Başkana aittir.

(2)           Başkan, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve (AK Parti-MHP) Türk Milletinin birliğini temsil eder; (AK Parti-CHP) Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

(3)           Başkan genel siyaseti yürütür.

(4)           Başkanın (AK Parti-MHP) görev ve yetkiler şunlardır:

a)              Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,

b)             Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise yıllık mesaj vermek,

c)              Kanunları onaylamak,

ç) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,

d)             (AKParti-MHP) Kanunların Anayasaya aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,

e)              (AKParti-MHP) Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

f)              Başkanlık kararnamesi çıkarmak,

g)              Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

ğ) (AK Parti-MHP) Milletlerarası andlaşma akdetmek ve yayınlamak,

h)             (AK Parti-MHP) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,                            ı) (AK Parti-MHP) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,

i)          Üst düzey kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek,

j) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân edilmesini Meclisten talep etmek,

k) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

(5) Başkan ayrıca (AK Parti- BDP) Anayasada verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır

 

(1) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini temsil eder. (AK Parti-CHP) Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. (CHP- BDP) Cumhurbaşkanı, aşağıda sayılan görev ve yetkilerini tek başına kullanır:

a) Gerekli gördüğünde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşması yapmak

b)Kanunları yayımlamak

c)Kanunları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine, kanun hükmünde kararnameleri bakanlar kuruluna geri göndermek

d) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak

e) (CHP-MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

f) (CHP-BDP) Geçici bakanlar kurulunu atmak

g) (CHP-MHP) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek

h) (CHP-BDP) Gerekli gördükçe Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

i) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak

 

 

(1) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır; Türkiye Cumhuriyetini ve (AKParti-MHP) Türk Milletinin birliğini temsil eder.

(2) (AK Parti-MHP) Görev yetkileri:

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,

(MHP-BDP) Türkiye Büyük Millet Meclisini tatildeyken toplantıya çağırmak,

Kanunları yayımlamak, tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,

Anayasa değişikliği kanunlarını halkoyuna sunmak,

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin (AKParti-MHP) Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak,

(CHP-MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına (AKParti-MHP) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,

Milletvekillerinden birini (CHP ve MHP) Başbakan olarak atamak ve başbakanın istifasını kabul etmek,

Başbakanın teklifi üzerine (AK Parti-MHP) bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

(AKParti-MHP) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

(AK Parti-MHP) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,

Bakanlar Kurulunun Genelkurmay Başkanı, vali ve büyükelçilerin atanmalarına ilişkin kararnamelerini imzalamak,

Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurula başkanlık etmek,

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamelerini imzalamak,

Yüksek Yargı organlarının seçim sonuçlarını ilan etmek.

(1) Cumhurbaşkanı, devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve vatandaşlarını temsil eder.

(2) (CHP-BDP) Cumhurbaşkanın tek başına yerine getireceği görev ve yetkiler;

 

(a) (CHP-BDP) Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder, oy hakkı yoktur. (MHP ve BDP) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerekli gördüğünde toplantıya çağırır ve yasama yılının ilk gününde açılış konuşması yapar. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini gönderir ve Türkiye’ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.

 

(b) Yasaları yayınlar. Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilir.

Seçimlerde (CHP ve BDP) geçici Bakanlar Kurulunu atar. Anayasanın gensoruyu düzenleyen hükümlerine göre meclisin göstermiş olduğu başbakan adayı cumhurbaşkanı tarafından atanmak zorundadır.

 

(3)(AKParti-BDP) Cumhurbaşkanı, Anayasa tarafından tanınan diğer yetkileri kullanır.

 

Cumhurbaşkanın Af Yetkisi

Madde– (1) Cumhurbaşkanı, belirli kişilerin cezasını hafifletebilir ve ya kaldırabilir.

(2) İnsanlığa karşı suçlar ve bakanların yüce divanda görülmüş davaları bu yetkinin dışındadır.

(3) Cumhurbaşkanı af yetkisini, adalet bakanının karşı imzasıyla kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Başkanın cezai sorumluluğu

Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu

Sorumluluğu

Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu

Cumhurbaşkanının sorumluluğu

Görevi Sona Erdiren Haller

(1) Başkan hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte ikisinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.

(2) Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.

(3) Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun gizli oyuyla alınır. Yüce Divan tarafından seçilme yeterliliğine engel bir suçtan mahkum edilen Başkanın görevi sona erer.

 

Cumhurbaşkanı (CHP-BDP) göreviyle ilgili olarak tek başına yaptığı işlemlerden ve aldığı kararlardan sorumlu değildir. Cumhurbaşkanının   Başbakan ve ilgili Bakanlarca imzalanan işlem ve kararlarından Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur.

Cumhurbaşkanı, Anayasadaki yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığına ilişkin hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az (CHP-BDP) dörtte üçünün kararıyla Yüce Divana sevk edilir. Yüce Divana sevk kararıyla birlikte Cumhurbaşkanının görevi sona erer. (CHP ve BDP) Hangi fiillerin vatana ihanet sayılacağı kanunda gösterilir.

 

(1)Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanlarla birlikte imzalayacağı belirtilen kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

(2) Cumhurbaşkanı, ancak vatana ihanetten dolayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az üçte ikisinin vereceği kararla Yüce Divana sevk edilir. Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.

(3) Cumhurbaşkanı vatana ihanet suçlamaları dışında yasama dokunulmazlığından yararlanır.

 

(1) Cumhurbaşkanı, göreviyle ilgili işlemlerinden sorumlu değildir.

(2) Cumhurbaşkanının Anayasada (CHP ve BDP) tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, karşı imza kuralına tabidir, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

 

Cumhurbaşkanının sorumluluğu

(1) Cumhurbaşkanı, anayasayı kasten ihlal, vatana ihanet ve insanlığa karşı işlenmiş suçlardan sorumludur.

(2) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin veya Kamu Denetçisinin önerisi ve üye tam sayısının en az (CHP-BDP) dörtte üçünün vereceği kararla Yüce Divan’da yargılanır. Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer. . (CHP-BDP) Hangi fiillerin vatana ihanet suçu oluşturacağı kanunla belirlenir.

(3) Cumhurbaşkanının insanlığa karşı işlenmiş suçlardan dolayı, imzalanmış uluslararası anlaşmalara uygun uluslararası mahkemeler önünde cezai sorumluluğu vardır.

(4) Cumhurbaşkanının görevi dışındaki kişisel suçları ile ilgili cezai ve hukuki sorumluluğu, yasama dokunulmazlığı hükümleri kapsamındadır.

 

I. Görevi Sona Erdiren Haller

Madde – (1) Cumhurbaşkanlığı görevi, istifa, Yüce Divana sevk, ölüm ve sürekli bir zihinsel ya da fiziksel hastalık nedeniyle görevini kesin olarak yapamazlık halinde sona erer. Fiziksel ya da zihinsel bir hastalık nedeniyle kesin görev yapamazlık haline, hükümetin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi karar verir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanına Vekillik Etme

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Başkan Yardımcısı ve Başkana vekâlet

Cumhurbaşkanına Vekalet Etme

 

Cumhurbaşkanına Vekalet

(1) Başkan seçilenin oy pusulasında Başkan Yardımcısı adayı olarak yer alan kişi Başkanın seçildiği anda Başkan Yardımcılığına seçilmiş olur. Başkan Yardımcılığına aday gösterilmek için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak şarttır.

(2)           Başkanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçimlere kadar kalan sürede Başkan Yardımcısı Başkanın yerine görev yapar ve Başkanlık yetkilerini kullanır. Başkan Yardımcılığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçime kadar kalan sürede bu göreve vekalet edecek kişiyi, Başkanın göstereceği üç aday arasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler.

(3)           Başkanın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar Başkan Yardımcısı Başkana vekâlet eder ve Başkana ait yetkileri kullanır.

(4)               Başkan Yardımcısı milletvekilleri ile aynı hukukî statüye tâbi olur ve milletvekillerinin sorumsuzluk ve dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.

 

(CHP-BDP) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme, Yüce divana sevk   veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekâlet   eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

 

Cumhurbaşkanının geçici olarak görevinden ayrılması veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder.

(CHP-BDP) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde ise yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

 

 

Başkanlık Kararnamesi

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Başkanlık Kararnamesi

 

 

 

(1) Başkan, genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda Başkanlık kararnamesi çıkarabilir. Bir konuda Başkanlık kararnamesi çıkarılabilmesi için kanunlarda o konuyu düzenleyen uygulanabilir açık hükümlerin bulunmaması şarttır. Kişi hak ve hürriyetleri ile siyasi hak ve hürriyetler kararname ile düzenlenemez. Kararnameler ile kanunlarda aynı konuda farklı hüküm bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.

(2) Başkan, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.

(3) Kararnameler ve yönetmelikler, yayından sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

Bakanlar Kurulu/Kuruluşu

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

 

Bakanlar Kurulu/Kuruluş

Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu/Kuruluşu

 

 

(1) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan kuruludur.

 

(2)Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.

(3) Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri (CHP-MHP) veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca (CHP-BDP) seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. (CHP-BDP) Gerektiğinde başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

 

 

(1) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur.

(2) Başbakan milletvekilleri arasından, bakanlar, milletvekilleri (CHP-MHP) veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır;

(1) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur.

 

(2) Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.

 

(3) Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından cinsiyet eşitliği ve liyakat temelinde Başbakanca (CHP-BDP) seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; (CHP-BDP) gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

 

 

 

 

Bakanlara İlişkin Hükümler/Bakanlıkların Kuruluşu

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Bakanlar

Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar

Bakanlar Kurulu/Bakanlıkların Kurulması

 

(1) Bakanlar, Başkan tarafından atanır ve görevden alınır. Bakanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi halihazırdaki üyeleri bu statüleri sona erse bile bakan olarak atanamazlar.

(2)           Her bakan, Başkana karşı sorumludur.

(3)           (AKParti-MHP) Bakanlar milletvekilleri ile aynı hukukî statüye tâbi olurlar ve milletvekillerinin sorumsuzluk ve dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanırlar.

(4)           Açık olan bakanlıklar ile izinli veya mazereti olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekâlet eder.

(5) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilât (AK Parti-MHP) yapısı Başkanlık kararnamesi ile düzenlenir.

(CHP-MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlar milletvekili andı içer ve bu sıfatı taşıdıkları sürece yasama bağışıklığı da dahil olmak üzere milletvekillerinin sahip olduğu haklardan yararlanır ve sorumluluklara   tabi olur.

 

Açık olan Bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir Bakana, diğer bir Bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir Bakan birden fazlasına vekillik edemez. Herhangi bir sebeple boşalan Bakanlığa en geç (CHP-BDP) onbeş gün içinde atanma yapılır.

(CHP-BDP) Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Divana verilen bir Bakan, bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile teşkilatı kanunla düzenlenir.

(CHP-MHP) Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar Meclis Genel Kurulunda and içerler (AK Parti-MHP) ve milletvekilleri ile aynı hukuki statüye tabi olurlar.

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç yedi gün içinde atama yapılır.

Açık olan bakanlıklar ile izinli veya mazereti olan bir bakana, diğer bir bakan vekalet eder.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri ile teşkilat (AK Parti ve MHP) yapısı kanunla düzenlenir.

(4) (CHP-BDP) Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana sevk edilen bakan, bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.

 

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç (CHP-BDP) onbeş gün içinde atama yapılır.

 

Açık olan bakanlıklar ile izinli veya mazereti olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekâlet eder.

 

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.

 

 

Göreve Başlama ve Güvenoyu

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

 

İşe Başlama ve Güven Oyu

Güvenoyu

Göreve Başlama ve Güvenoyu

 

a) Göreve Başlarken Güven Oyu

(1) Bakanlar Kurulunun listesi (CHP ve MHP) tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur: (CHP-BDP) Meclis tatilde ise hemen toplantıya çağrılır.

(2) Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir Bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güven oyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.

(3) (CHP-BDP) Güvenoyu verenlerin sayısı güvenoyu vermeyenlerin sayısından fazlaysa bakanlar kurulu güvenoyu almış olur.

 

(1) Bakanlar Kurulunun listesi (CHP -MHP) tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

(2) Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.

 

(1) Bakanlar Kurulunun listesi Cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. (CHP-BDP) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır.

(2) Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. Güvenoyu görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla yapılır. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısının katılan üye tam sayısının salt çoğunluğundan fazla olması halinde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olur.

 

 

 

Görev Sırasında Güvenoyu

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

 

Görev Sırasında Güven Oyu

Görev sırasında güvenoyu

Görev Sırasında Güvenoyu

 

 

Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra Millet Meclisinden güven isteyebilir.

Güven istemi, bunun Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

 

(1) Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir.

(2) Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oylanamaz.

(3) Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

 

(1) Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir.

(2) Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.

(3) Güven istemi, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

 

 

 

 

,

 

 

Görev ve Siyasal Sorumluluk

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

 

Görev ve Siyasal Sorumluluk

Sorumluluk

Görev ve Siyasî Sorumluluk

 

(1) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

(CHP-BDP) Başbakan, bakanların görevlerini anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirmesini gözetir ve gerekli düzeltici önlemleri alır.

(2) Her Bakan hem başbakana karşı, hem de kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur

 

(1) Başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

(2) Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.

 

(1) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden Türkiye Büyük Millet Meclisine ve vatandaşlara karşı birlikte sorumludur.

(2) Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.

(3) Bakanlar Kurulu kararları oybirliğiyle alınır, bütün bakanların imzasını taşımayan bir metin Bakanlar Kurulu kararı niteliği taşımaz.

(4) (CHP-BDP) Başbakan, bakanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

 

 

 

 

 

 

Bakanlar Kurulu Üyeleri İçin Bağdaşmazlık Hali

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

 

 

 

Bağdaşmazlık Hali

 

 

 

 

 

Madde– Bakanlar Kurulu üyeleri başka bir kamu görevi ya da herhangi bir mesleki veya ekonomik faaliyet yürütemezler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

 

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulunun Kurulması

Geçici Bakanlar Kurulu

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu

 

 

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsız ve tarafsız kişiler arasından Başbakanca atanır.

(2) Anayasa uyarınca seçimlerin Cumhurbaşkanı tarafından yenilendiği durumlarda Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar. Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. (CHP-BDP) Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır. Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazete'de ilanından itibaren beş gün içinde kurulur. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz. Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar görevine devam eder

(1) Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanının oluşmasından sonra veya Başbakanın istifası yahut Bakanlar Kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi hallerinde kırk beş gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması halinde seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.

(2) Geçici Bakanlar Kuruluna, siyası parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.

(3) Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazetede ilanından itibaren beş gün içinde kurulur.

(4) Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz. Not: “Kurucu güvensizlik oyu” müessesesi bu madde kapsamında tartışılabilir.

(1) Anayasanın ... maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.

(2) Geçici Bakanlar Kuruluna, siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.

(3) (CHP-BDP) Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir.

(4) Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazetede ilânından itibaren beş gün içinde kurulur.

(5) Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.

 

 

 

Tüzükler

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

 

Tüzükler ve Yönetmelikler

Tüzük

Tüzükler

 

(1) Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını (CHP-BDP) göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirilerek, tüzükler çıkarabilir.

 

(2) (CHP ve BDP) Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

(3) Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

(3) Yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanır

(1) Bakanlar Kurulu, Danıştay’ın görüşünü alarak kanunların uygulaması ile ilgili tüzük yayınlayabilir.

 

(1) Bakanlar Kurulu, yasanın uygulanmasını (CHP-BDP) göstermek veya yasanın emrettiği işleri belirtmek üzere, yasalara aykırı olmamak koşuluyla tüzük çıkarabilirler.

(2) Tüzükler Danıştay’ın incelemesine tabidir.

(CHP-BDP) Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve yayımlanır.

 

 

,

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi

Seçimlerin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi

Seçimlerin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Başkan tek başına her iki organın seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verebilir. Başkanın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Başkan bir defa daha aday olabilir.

(2)           Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Başkanın yetkileri, bu organların seçilmesine kadar sürer.

(3)           Bu şekilde seçilen Meclis ve Başkanın görev süreleri de beş yıldır.

 

(1) Bakanlar Kurulunun kuruluş aşamasında güvenoyunu alamaması ya da güvensizlik oyuyla düşürülmesi durumunda; kırk beş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırk beş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırk beş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.

 

(1) Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanının oluşmasından sonra veya Başbakanın istifası yahut Bakanlar Kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi hallerinde kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması halinde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

(2) Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayınlanır ve seçime gidilir.

 

(1) Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanının oluşmasından sonra veya Başbakanın istifası yahut Bakanlar Kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi hallerinde kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması halinde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

(2) Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayınlanır ve seçime gidilir.

 

 

Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

Milli savunma ve silahlı kuvvetler

Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

Ülkenin Savunulması ve Başkomutanlık

 

(1) Başkomutanlık, Başkan tarafından temsil olunur.

(2)  Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Başkan sorumludur.

(3)  Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanına bağlı olarak görev yapar.

 

(1) (CHP-MHP) Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

(2) Ulusal (CHP-MHP) güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı bakanlar kurulu sorumludur.

(3) Genelkurmay başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanıdır. Bakanlar kurulunun önerisi üzerine cumhurbaşkanı tarafından atanır. (CHP-BDP) Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay başkanı (CHP-BDP) bu görev ve yetkilerinden dolayı milli savunma bakanına karşı sorumludur.

(4) Milli Savunma Bakanlığının Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir.

 

 

(1) (CHP-MHP) Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyeti adına Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

(2) Milli (CHP-MHP) güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

(3) Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık (MHP- BDP) görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.

(4) Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanına bağlıdır.

(5) Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanının inhası, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.

(1)Ülke savunmasının sağlanmasından Meclise karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.

(2) Cumhurbaşkanı, Meclisin sürekli denetimine tabi olan silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır.

(3) Güç kullanımına karar verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Ülkenin güvenliğinin sağlanması ve savunulması, silahlı kuvvetlerin savunma amacıyla hazırlanmasından hükümet adına savunma bakanı sorumludur. Savunma bakanı hükümetin gözetimi altında silahlı kuvvetlerin yüksek komuta görevini yerine getirir.

(4) Silahlı kuvvetler, barışı sağlamak, ülkeyi ve halkı korumakla yükümlüdür ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sürekli denetimine tabiidir. Silahlı kuvvetler mensupları, siyasal konularda müdahalede bulunamaz.

(3) Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanı olup, savaşta komutanlık (MHP-BDP) görevini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.

(4) Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır; (CHP-BDP) görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, (CHP-BDP) bu görev ve yetkilerinden dolayı Savunma Bakanına bağlı (CHP-BDP) ve ona karşı sorumludur.

(5) Güç kullanımının kurallarını belirleyen uluslararası hukuka aykırı ve insanlığa karşı suç işlemek sonucunu yaratacak emir verilemez. Halkların bir arada barış içinde yaşamalarını engellemek ve saldırı savaşı hazırlamak Anayasaya aykırıdır.

(6) Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulusal Savunma konusundaki hükümet ve silahlı kuvvetler faaliyetlerini denetleme amacıyla bir komisyon kurar. Bu komisyon soruşturma komisyonlarının bütün haklarına ve yetkilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 Yeni anayasa yapma çalışmalarında Yürütme ile ilgili kısımların hazırlanması için AKP, CHP, MHP ve BDP’nin verdiği önerilerle hazırlanmış bir taslaktır. 

Millî Güvenlik Kurulu

AK PARTİ

CHP

MHP

BDP

 

 

Millî Güvenlik Kurulu

 

 

 

(1) Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları ile Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından oluşur.

(2) Gündemin özelliğine göre, Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler davet edilebilir.

(3) Milli Güvenlik Kurulu, milli güvenlikle ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak üzere görüşlerini Bakanlar Kuruluna sunar.

(4) Milli Güvenlik Kurulunun gündemi, Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Başbakanca belirlenir.